Таблиця результатів Інтернет-олімпіада з історії України. І тур. 9 клас.

PlaceUserABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADScorePenalty
1Ivanytskyi_Maksym1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -14
(1)
2
(1)
-1
4
(1)
2
(1)
-1
2
(1)
-1
4
(1)
2
(1)
-1
4
(1)
2
(1)
-1
1
(1)
-1
38271
2Supyk_Danylko1
(1)
0 -11
(1)
0 -11
(1)
0 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -12
(1)
-1
2
(1)
-1
2
(1)
-1
3
(1)
-1
2
(1)
-1
1
(1)
-1
2
(1)
-1
2
(1)
-1
1
(1)
-1
1
(1)
-1
30513
3Horak_Danylo0 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
2
(1)
-1
2
(1)
-1
2
(1)
-1
2
(1)
-1
1
(1)
-1
4
(1)
0 -14
(1)
1
(1)
-1
0 -128376
4Tril_Vira0 -10 -10 -10 -10 -10 -11
(1)
0 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -12
(1)
-1
1
(1)
-1
4
(1)
0 -12
(1)
-1
1
(1)
-1
4
(1)
3
(1)
2
(1)
-1
27677
5Hvozdyk_Solomiia1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
-1
1
(1)
-1
1
(1)
-1
4
(1)
2
(1)
-1
2
(1)
-1
0 -14
(1)
1
(1)
-1
0 -125701
6Sidikova_Viktoriia0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
-1
0 -10 -11
(1)
-1
0 -14
(1)
1
(1)
-1
4
(1)
1
(1)
-1
0 -123427
7Shaida_Sofiia0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
1
(1)
1
(1)
0 -12
(1)
-1
2
(1)
-1
2
(1)
-1
4
(1)
0 -10 -12
(1)
-1
0 -10 -123542
8Masiuk_Yurii0 -10 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -10 -10 -10 -11
(1)
0 -10 -11
(1)
-1
2
(1)
-1
2
(1)
-1
1
(1)
-1
0 -14
(1)
0 -12
(1)
-1
0 -10 -117411
9Kremsa_Yaryna0 -10 -11
(1)
0 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
0 -11
(1)
0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11
(1)
1
(1)
-1
1
(1)
-1
1
(1)
-1
0 -14
(1)
1
(1)
-1
0 -10 -10 -11
(1)
-1
14475
10-26shaydasof                              00
10-26Bulak_Olha                              00
10-26Vityk_Viktoriia                              00
10-26Hoiev_Oleksii                              00
10-26Honsor_Yurii                              00
10-26Kuleba_Maksym                              00
10-26Kutsevol_Viktoriia                              00
10-26Laba_Anastasiia                              00
10-26Ozharevkyi_Volodymyr                              00
10-26Oleh_Lavro                              00
10-26Svitenko_Anna                              00
10-26Suvalyk_Andrii                              00
10-26Sulyma_Vitalii                              00
10-26Ustiak_Pavlo                              00
10-26Shakh_Dmytro                              00
10-26Shevchenko_Iryna                              00
10-26Shmyhelskyi_Maksym                              00
 Total:999999999999999999999999999999270 
 Success:31723264575424622755101224051098 
 %:33%11%78%22%33%22%67%44%56%78%56%44%22%44%67%22%22%78%56%56%11%0%11%22%22%44%0%56%11%0%36%